คลังเก็บบล็อก

แผนการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ม.2 [post card book]

แผนการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ม.2  [post card book]

Unit 1 We’re members of Teen Scenes. เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.สามารถแนะนำตัวเองได้
2.สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่นได้
3.สามารถบอกหรือบรรยายบุคคลทั้งรูปร่างและบุคลิกลักษณะได้ถูกต้อง
4.สามารถฟังรายละเอียดและเขียนข้อมูลลงในตารางได้
5.สามารถฟังบทสนทนาและเติมข้อความที่หายไปได้
6.สามารถใช้ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh- question และคำถามที่ตอบ yes หรือ no ได้ถูกต้อง
7.สามารถใช้ possessive pronouns ได้ถูกต้อง
8.สามารถใช้ verb to be ในรูป present simple ได้ถูกต้อง
 สาระการเรียนรู้
– การขอและให้ข้อมูลส่วนตัว
– บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ บุคคล
– Adjectives ที่ใช้บรรยายรูปร่างและบุคลิกลักษณะ

Unit 2 Let’s make pizza. เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สามารถแนะนำวิธีการทำอาหารถูกต้องตามขั้นตอน
2. บอกชื่ออาหารต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
3. สามารถใช้คำแสดงลำดับขั้นหรือเหตุการณ์ได้
4. สามารถใช้คำนามนับได้และนับไม่ได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถออกเสียง………และ………ได้ถูกต้อง
6. สามารถใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการปรุงอาหารได้
7. สามารถใช้คำบอกลำดับเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง
 สาระการเรียนรู้
– การถามคำถามและคำตอบเกี่ยวกับอาหาร
– ชื่ออาหารต่าง ๆ
– กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ
– คำที่แสดงลำดับเรื่องราวหรือขั้นตอน
– การใช้ some และ any

Unit 3 How much do we need? เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.ถามและตอบคำถามโดยใช้คำบอกปริมาณได้ถูกต้อง
2.ถามคำถามโดยใช้ How much ? และ How many? ได้อย่างถูกต้อง
3.สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารธรรมดาทั่วไปได้
4.สามารถออกเสียง/t…/ และ /f/ ได้ถูกต้อง
5.สามารถเขียนรูปแบบจดหมายได้ถูกต้อง
6.สามารถฟังและเติมคำในบทสนทนาได้
7.สามารถพูดถามและตอบเกี่ยวกับการซื้ออาหารได้
8.สามารถเขียนจดหมายง่าย ๆ ได้
สาระการเรียนรู้
-ชื่ออาหารธรรมดาทั่วไป
-คำบอกปริมาณ เช่น a few, a little, a lot of, none
-คำถาม How much? และ How many?
-รูปแบบของจดหมาย

Unit 4 How often do you skate? เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.สามารถพูดแสดงความชอบหรือไม่ชอบได้
2.แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกีฬาได้
3.สามารถใช้ adverbs of frequency ได้ถูกต้อง
4.สามารถอ่านบทความและหารายละเอียดของเรื่อง รวมถึงสามารถหาความหมายแฝงได้
5.สามารถเขียนย่อหน้าได้ถูกต้อง
 สาระการเรียนรู้
-พูดถึงกีฬาที่ชอบและไม่ชอบ
-ชื่อกีฬาและเกมประเภทต่าง ๆ
-กิจกรรมและงานอดิเรกต่าง ๆ
-การใช้ gerunds เพื่อแสดงการชอบและไม่ชอบ
-คำถามที่ขึ้นต้นด้วย How often ?

Unit 5 He’s reading. เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.สามารถพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนั้นได้
2.สามารถพูดโต้ตอบแลกข้อมูลได้
3.สามารถใช้คำ adjective แสดงความรู้สึกได้
4.สามารถพูดถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำได้

สาระการเรียนรู้
-คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
-คำ adjective แสดงความรู้สึก
-การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ทำ
-บรรยายงานที่ทำเป็นประจำ
-การเขียนสะกดคำกริยา+ing

Unit 6 What are you going to wear? เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.สามารถพูดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นด้วยการใช้ going to ได้
2.สามารถออกความเห็นเกี่ยวกับการชื่นชมเรื่องเสื้อผ้าได้
3.สามารถบรรยายเพื่อนในเรื่องการแต่งกายในชั้นเรียนได้
4.สามารถใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าได้
5.สามารถโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าได้
สาระการเรียนรู้
-การใช้ future tense ในรูปของ be+going to
-คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า
-กิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน

Advertisements